De Lichtwezens


Rondom de Aarde en de menselijke geest bevinden zich onzichtbare, goddeloze krachten die constant druk uitoefenen op de mens. Continu en zonder enige onderbreking proberen deze krachten ons bewustzijn omlaag te halen door dit te verbinden met een of andere polariteit van de dualistische illusie: goed of slecht. Ze proberen ons vast te zetten in een bepaalde hoek: links of rechts. Het is die voortdurende activiteit en druk in de wereld en op de mens door deze krachten die ervoor verantwoordelijk is dat het grootste gedeelte van de zielen op Aarde gemanipuleerd en bedrogen wordt. Het zijn intelligente krachten en ze zijn alomtegenwoordig. Ze proberen te voorkomen dat de mens de waarheid achterhaalt over onze planetaire situatie of dat hij toegang krijgt tot een hogere realiteit of bewustzijn. Ze hebben een lange ervaring in het onttrekken bij de mens van al zijn energie en in het ensceneren van wereldse en locale gebeurtenissen op een dusdanige wijze dat de continuïteit van de (energetische) voedselfabricage kan worden gewaarborgd.
Dit voedsel is energie in de vorm van ethers; deze ethers variëren van de grofste kwaliteit van geestelijke energie voortgebracht door emoties als angst, hebzucht en haat, tot de meer verfijnde etherbloedingen die voortkomen uit de hogere menselijke gevoelens, persoonlijke affecties en uit nog ander nobel werelds streven.
Al eeuwenlang zijn deze krachten onophoudelijk op Aarde aan het werk, en vandaag de dag nu een belangrijke wereldcyclus op zijn eind loopt (dat tevens het einde inluidt van hun tirannieke bewind over de mensheid), zijn zij nog eens extra vraatzuchtig bezig in hun pogingen om de mensheid te misleiden waardoor steeds meer psychisch voedsel wordt voortgebracht. Dergelijke inspanningen strekken zich natuurlijk ook uit tot in de spirituele arena. We zien daar vaak dat mensen hun energie en ook een gedeelte van hun bewustzijn weggeven aan bepaalde spirituele wezens en een vervormd soort leringen die op een heel subtiele manier spreken tot het ego-zelf. Het is daarom duidelijk dat een serieuze spirituele aspirant zich bewust moet worden van dergelijke krachten als hij met succes het pad wil vinden dat leidt tot bevrijding van alle illusies en onzichtbaar vampirisme.
Tegenwoordig zijn veel mensen zich bewust van deze krachten die donker, negatief of kwade krachten worden genoemd; krachten die de mensheid beïnvloeden vanuit de meer subtielere sferen die de planeet omringen en die de spirituele vooruitgang van de mens proberen te belemmeren, zowel persoonlijk als collectief. Deze krachten werken op vele verschillende manieren en er is betrekkelijk weinig informatie beschikbaar over de verschillende vormen van manipulaties en bedrog waarvan ze zich bedienen, en hoe ze op een slinkse wijze zielen tot slachtoffer maken door het opwekken van angst, twijfel en illusie en hoe zij zelfs openlijk deze kwaliteiten aanmoedigen onder het mom van spiritualiteit en religiositeit. Vaak zijn het de intellectueel en spiritueel belezen mensen die bestookt worden en zo worden misleid. Zij die deze krachten weigeren te erkennen of zelfs regelrecht ontkennen, bevorderen in feite de aanwezigheid van het kwaad op Aarde, want ontkenning is precies de houding die deze krachten zoeken en willen bestendigen. Ontkenning verschaft deze sluwe krachten de vergunning om te kunnen werken in de verborgen duisternis van onbewuste angst en onwetendheid.

Er heerst echter in deze wereld nog een geheel ander soort vampirisme, een die geheel onbekend is gebleven voor de meerderheid van zelfs spiritueel onderlegde individuen en groepen die, onbewust en vaak met de beste intenties, als bron voor etherisch voedsel dienen. Deze onbekende vorm van vampirisme wordt veroorzaakt door lichtentiteiten of lichtwezens, en in tegenstelling tot de meer sinistere krachten die de meeste mensen met een occulte kennis en scherpzinnigheid redelijk goed snappen, manipuleren deze lichtwezens de mensheid op een meer subtielere en op een minder doorzichtige manier. Zij werken aan de positieve zijde van het dualistisch spectrum, de lichte zijde, waar zij werken via de door vele individuen gekoesterde en door de lichtwezens gemanipuleerde ideeën over positief denken, wereld heling, persoonlijk geluk en ‘goede’ werken. En hoewel het voor vele mensen lijkt dat dergelijke ideeën nobel en waardevol zijn, bevorderen ze slechts in de meeste gevallen een persoonlijk agenda en leiden zo de ziel slechts dieper in de illusie van het afgescheiden zelf.
Zij die langzamerhand inzicht hebben verworven over de natuur van dualiteit en eveneens over de complicaties en risico’s die verbonden zijn aan elk kant van het dualistisch spectrum – zowel de negatieve als de positieve polen – kunnen nu duidelijk zien hoe het komt dat de mens zich maar moeilijk spiritueel verder kon en kan ontwikkelen. Zij zien in hoe de mens voortdurend onderdrukt wordt door die onzichtbare intelligenties, hoe hij wordt opgewacht door bewust halsstarrige entiteiten die de gezonde ontwikkeling van de mens, zijn spiritueel ontwaken en zijn uiteindelijke bevrijding van al die tegenstellingen tussen goed en kwaad die de mensheid eeuwenlang in geestelijke slavernij hebben gehouden, proberen tegen te houden.
Zoals eerder vermeld, niet alleen door de meer voor de hand liggende negatieve krachten en impressies, maar ook door de schijnbaar meer goede en positieve krachten van de lichtwezens, wordt het menselijk bewustzijn en heel zijn leven beïnvloed om maar ethers te produceren. Wanneer een mens gedachten en ideeën koestert over zijn eigen spirituele vooruitgang en ontwaken, of dat hij hoopt een betere wereld te maken voor iedereen, of zich bezig houdt met humanitaire en filantropische activiteiten, dan zijn dit soort krachten aanwezig en werkzaam, alhoewel ze meestal volledig onbegrepen zijn omdat zij idealen voorstaan als ‘sociale hervorming’, ‘persoonlijke verlichting’, ‘versterken van het zelf”, ‘licht en liefde’, ‘wereld healing’, enzovoort. Deze krachten stimuleren ook de verlangens van een almaar groter aantal mensen vandaag de dag om de uitkomst van toekomstig gebeurtenissen te veranderen, ze stimuleren de mensen om te mediteren voor de vrede op Aarde (waar ware Vrede nooit gekend zal worden) of misschien zelfs om ‘je eigen realiteit te creëren’, en aldus zo de zoeker af te leiden van de bevrijdende Waarheid zelf door middel van een vorm van persoonlijk of gezamenlijk gedragen idee of gevoel over hoe de wereld zou moeten zijn.
Het lijkt oppervlakkig gezien niet verkeerd om ‘goed te willen zijn’ of dat iemand zijn hele levenshouding hierop baseert. Maar gebeurt het om de verkeerde redenen, bijvoorbeeld vanuit een onbewuste angst of vanuit een verlangen naar een vorm van persoonlijke veiligheid of resultaat, dan kunnen en zullen ze, hoe schijnbaar waardevol en bewonderenswaardig de bedoelingen ook mogen zijn, gebruikt worden als een kanaal voor de subtiele sferen om het bewustzijn van de mens te manipuleren, om zijn gedachten nog steviger te ketenen en hem te verwarren en af te leiden van de echte aard van deze wereld en van de eisen voor het pad op weg naar de Vrijheid. Achter al die vele persoonlijke verlangens en inhalige idealen en opinies van de zoeker die zich overal verspreiden in de New Age en in de traditionele religieuze arena’s, staan deze entiteiten met hun onverlichte agenda’s. Ze verdraaien en vervormen de Waarheid zodanig dat die moeilijk herkenbaar wordt door al het egobalsem. Vele lichtwezens zijn zelfs niet eens bewust over de rol die zij spelen en welke agenda zij dienen, en zij zien zichzelf vaak serieus in een positie van hoger spiritueel bewustzijn om zo de rol van leraar aan te nemen voor de onwetende en goedgelovige massa. Een groot gedeelte van het semi-inspirerende geschreven materiaal verschijnt via channeling sessies namens de lichtwezens, en meestal is het een vervorming van het heldere licht van de Waarheid en dus een compromis van de hele Waarheid en bijna altijd spreekt het op de een of andere manier de persoonlijkheid zelf aan, het ego.
De lichtwezens verblijven in de meer comfortabele regionen van het hiernamaals. Zij proberen hun bestaan te rekken en de rechtmatige ontbinding van hun lichaamsvoertuigen te vertragen (een ziel moet leeg zijn om weer te kunnen reïncarneren), door ethers te stelen, door misbruik te maken van de ethers van mannen, vrouwen en kinderen die hier fysiek op Aarde aanwezig zijn. Maar dit gebeurt niet door het aanmoedigen en uitbuiten van de menselijke lagere passies, zoals boosheid, jalousie, haat, hebzucht, enzovoort. Neen, want waren deze ‘goede’ wezens tijdens hun leven geen vriendelijke, humane, intelligente Aardse bewoners? Niet voor niets hebben zij de status van lichtwezens in het ‘zomerland’ van het hiernamaals verworven. Misschien zijn zij zelfs wel waardige leden van één van de vele verheven, maar niettemin misleide, actieve broederschappen die werkzaam zijn in het hiernamaals.
Neen, deze “goede” wezens zuigen de mens op een andere manier uit; zij stimuleren mensen tot goedheid, liefdadigheid, humanistische activiteiten, persoonlijke healing, het vlijtig cultiveren van kunsten en wetenschappen, een dociel kerklidmaatschap, meditaties in New Age stijl en dito visualisaties, enzovoort. Want al deze activiteiten brengen ook etherbloedingen voort, een afscheiding van de hogere ethers, precies die soort die nodig is om hun bestaan te kunnen waarborgen in het zomerland, om het te kunnen verlengen, en indien mogelijk, voor altijd. Dit is een vorm van geestelijk vampirisme, die veel vaker voorkomt en veel meer omvat dan de donkere vorm die in het algemeen wel wordt erkend door de weldenkende mensheid.
Het zijn de Lichtwezens die veelal achter de schermen werken bij al dat materiaal dat tegenwoordig de spirituele, religieuze en New Age kringen binnenstroomt. Ze zijn werkelijk meesters in het vervormen van de Waarheid om zo op een prettig aandoende manier te voldoen aan de ingebeelde voorstellingen van de mens over ‘verlichting’ en wat het inhoudt om ‘spiritueel te zijn’. Zo veel mensen weten absoluut niet dat het vaak deze lichtwezens zelf zijn die deze ideeën en gedachten creëren en die momenteel in de wereld door zoveel mensen toegewijd worden gekoesterd vanuit hun onwetendheid over de Realiteit en hun persoonlijk verlangen naar een gelukkiger leven.
Een groot gedeelte van de New Age beweging, hun zegslieden en hun informatie is vaak grondig geïnfecteerd door dergelijke subtiel vervalste invloeden. Ze bestoken het menselijk ras met hun eigen agenda’s in plaats van te staan voor de spirituele emancipatie van alle geïnteresseerden. De reden waarom ze zo moeilijk te herkennen zijn voor de meeste mensen is simpelweg omdat zij werken via de misleide verlangens, hoop en dromen van vele mensen. Deze lichtwezens schijnen alle juiste antwoorden te hebben en gebruiken de juiste woorden, verkregen door die overvloed aan gegevens die tot hun beschikking staat in de subtiele werelden. Hierdoor bezitten ze vele inzichten en kunnen zelfs goed advies geven aan de goedgelovigen, maar voor het onderscheidend oog presenteren zij uiteindelijk slechts meer lagen van dezelfde dualiteit (illusie) waarachter de mensheid, tijdens deze eindperiode, zich nog meer kan en wenst te verschansen dan ze al doet.
De lichtwezens achter al dat vele gechannelde materiaal zullen zich meestal vermommen als een welbekende heilige, meester of aartsengel, om eerst vertrouwen op te wekken bij de mediums voor de channeling en daarna bij hun publiek. Vaak is het geval dat de mediums zelf zich niet bewust zijn van wat er plaats vindt. De mediums kunnen moeilijk onderscheiden hoezeer zij gemanipuleerd worden om redenen die onverlicht zijn en die het belang dienen van de dualiteit, doch niet de ziel dient die naar de Vrijheid streeft. Het is spirituele trots en onwetendheid van de mens waardoor dit probleem zo’n omvang heeft kunnen bereiken in deze wereld, en de mate van deze spirituele trots en blindheid zal de omvang bepalen in hoeverre mediums de aandacht van deze ongoddelijke lichtwezens zullen aantrekken.
Channeling is, zoals het tot dusver wijdverbreid wordt beoefend in zijn laagste en meest materiele vorm, een nogal lage paranormale uiting. Het is voor de massa absoluut een van de minst eisende ‘spirituele wegen’; het is gemakkelijk en heeft daarom nauwelijks positieve invloed op iemands echte spirituele vooruitgang. In sterk contrast daarentegen is goddelijk contact, dat nog altijd het meest belangrijke en voornaamste doel was en is van de serieuze spirituele aspirant. En deze regel is niet veranderd louter en alleen door de toename van de paranormale gevoeligheid in de wereld. Doordat het de meest directe communicatie vormt voor de mensheid met de Geest, helpt goddelijk contact bij het ontvangen van pure inzichten, feilloze intuïtie en betrouwbare wijsheid, waardoor er geen noodzaak meer bestaat om contact te zoeken met andere geestelijke wezens voor informatie. Het laat ook de heilzame straling via diens persoonlijkheid toe van het licht van de Geest, wat in wezen Liefde is. Channeling daarentegen kan om verschillende redenen bijzonder schadelijk zijn voor de individuen op hun spirituele pad, en wanneer eenmaal goddelijk contact is verkregen, wordt het ook compleet overbodig.
Er zijn natuurlijk ook vele bescheiden paranormale kanalen in de wereld en er wordt ook soms erg nuttige informatie medegedeeld aan de mensheid vanuit de hogere levensregionen, maar als de zoeker op zoek is naar begrip en wijsheid uit een bron buiten zijn eigen directe verbinding met de goddelijk Realiteit, stelt hij zich op hetzelfde moment open voor een vervormde Waarheid en met alle daarmee verbonden diverse manipulaties, waarvan de echte omvang en achtergronden schokkend zullen zijn als we ze in detail zouden bestuderen. En eveneens geldt dat wanneer iemand aan het zoeken is om zelfzuchtige redenen, hij/zij zich ook dan ook weer openstelt voor manipulatie en grotere illusie.
Alles wat we zoeken in deze wereld, is ook te vinden. Als onze voorkeur uitgaat naar een zekere waarheid of naar een bepaalde wijze van expressie boven iets anders, dan is er een grote kans dat we een groep van lichtwezens, wellicht tezamen met hun aardse buitenpost, zullen vinden die ook daartoe de neiging hebben. Maar geen van al deze varianten van de goddelijke Realiteit is het Ware. Op zijn best zijn het vervormingen of creaties van de mens en zijn lichtwezens, en zijn ze gemaakt om hem te voeden met om het even wat hij graag wil horen opdat hij, op zijn beurt, de lichtwezens zal voeden met zijn psychische energie. En zo duurt de wederzijdse relatie voort: de groepen in de fysieke wereld voeden de groepen van de lichtwezens in het zomerland die op hun beurt hun tweedehands wijsheid ter beschikking stellen aan iedereen. Toch leidt dit soort van wisselwerking uiteindelijk tot een uiterst ingewikkelde en complexe karmische situatie en kan zelfs tot occulte bezetenheid leiden.

Net als de fysieke mensheid ervaren al die innemende en stralende entiteitwezens in het ‘zomerland’ die hun uiterste best doen overeenkomstig hun wezensstaat, tegenwoordig een toenemende spanning naarmate de planetaire Versnelling zich openbaart. Deze drijft hen er steeds meer toe ‘goede’ activiteiten op te wekken in de fysieke wereld. Nadat zij als gewone mensen in de loop der jaren getracht hebben op velerlei humanistische manieren de wereld te verbeteren, zijn zij nu ook in de ‘hemel’ en op Aarde bezig, vanuit een enorme hoeveelheid idealen en verlangens, de wereld en de mensheid wederom te bestoken met een stortvloed aan experimenten. Spirituele bewegingen, communes, groepen, scholen, instituten, enzovoort rijzen tegenwoordig overal als paddestoelen naar boven. Praktisch elke week worden er wel een of meer in elk land opgericht, om slechts na een kort bestaan weer gewoonlijk te verdwijnen.
Door de hele geschiedenis heen hebben duizenden groepen in het hiernamaals pogingen ondernomen om werkzaam te worden via echte spirituele groepen in de fysieke wereld om daardoor in staat te zijn een bewust handelend spiritueel publiek te kunnen beïnvloeden. Maar al deze plannen zijn door de wat meer oplettende aspiranten op het Pad altijd doelbewust afgewend in duidelijke en ondubbelzinnige termen. Tegenwoordig echter, temidden van het onvermijdelijk kabaal van een wereld in opschudding, bieden veel – de meeste! – zogenaamde spirituele groepen geen weerstand meer tegen de hulp die hen wordt aangeboden vanuit de subtiele sferen. En nu wordt het wellicht duidelijk hoe de krachten van onwetendheid zich zo effectief hebben kunnen ontwikkelen door al die onbeholpen ‘goede’ bedoelingen van de lichtwezens van de hemel!
De zoeker van de Waarheid moet daarom niet alleen rekening houden met mogelijk rampzalige invloeden vanuit de sferen van de hel, maar ook met de vele, vele ingevingen afkomstig uit al die rijk geschakeerde individuele hemelen in het zomerland, waar ontelbare grotere en kleinere groepen zonder enige samenhang hard aan het werk zijn, ieder overeenkomstig de aard van hun (groeps)wezen.
Aan gindse zijde bestaat een bonte verzameling van zeer gevarieerde religieuze gezindten, allerlei soorten humanistische instellingen, ontelbare occulte groepen die zich gaarne promoten als ‘scholen’ en die met zo’n veelheid aan ideeën en symbolen aan het werk zijn dat je hoofd gaat duizelen. Sommige hiervan dragen het predikaat Christelijk, sommige weer Boeddhistisch, weer andere New Age enzovoort, enzovoort. Kortom, in de hemelse wereld van het hiernamaals vinden we een kleurrijk palet aan activiteiten die elke religieuze en esoterische beweging in de historie van de mensheid vertegenwoordigen.
Zo is er bijvoorbeeld een groep in het hiernamaals die de wereld tracht te redden via het kerkelijk Christendom. Er wacht daar ook een eminente Egyptische groep op de wederopstanding van alle grote historische figuren die in de loop van de eeuwen zijn gemummificeerd met de bedoeling dat zij het leiderschap van de wereld gaan overnemen! Uiteenlopende groepen, toegewijd als ze waren en nog zijn aan een persoonlijke goeroe of spiritueel leider die toentertijd in een fysiek lichaam verkeerde, houden zich nog steeds bezig met aanwas van hun gelederen ten dienste van de mensheid, zelfs ingeval hun geliefde leraar, mocht hij oprecht geweest zijn, al heel lang geleden was opgegaan in de Geest. En nooit is er een tekort aan sympathieke oplichters in het zomerland! Natuurlijk zijn daar ook een groot aantal ET enthousiastelingen die plannen hebben om, met de nodige aandacht voor detail, de ‘uitverkorenen’ van de Aarde te evacueren met ruimteschepen op het moment dat het tijdstip van de grote cataclysme gekomen is. Vele groepen in het hiernamaals claimen in direct contact te staan met Christus (meestal in de vorm van Jezus) en houden zich bezig met dusdanig afwijkende en onverenigbare activiteiten dat we, nuchter beschouwd, op zijn minst vele twijfels zouden moeten hebben over heel veel dingen met uitzondering van hun werkelijk goede en humanistische bedoelingen. En laten we vooral niet vergeten dat al deze groepen in het hiernamaals worden vertegenwoordigd door hun tegenhangers in de fysieke wereld die door hen worden beïnvloed.
Er bestaan talloze intellectueel getinte verenigingen die zich gespecialiseerd hebben in groepen die healingen verrichten, groepen die sociale, politieke en economische invloed willen uitoefenen en zelfs groepen die verschillende vormen van dualistische wetenschap beoefenen met het doel de mensheid en de maatschappij binnen hun sterfelijke Aardse verhoudingen vooruit te helpen. Deze situatie met zijn vele en gevarieerde gevolgen is zo misleidend en schept zo veel misverstanden, teleurstellingen, lijden en droefenis, dat al deze pogingen zo mogelijk nog schadelijker zijn voor het ware goddelijke Werk namens de mensheid, dan alle gecombineerde inspanningen uit de diepste lagen van de hel! Wanneer we gewaarschuwd worden tegen een kwaadaardig persoon zijn we zeer op onze hoede en kunnen we snel en effectief handelen. Maar dit is niet zo eenvoudig wanneer we worden geconfronteerd met een werkelijk ‘goed’ persoon die zo vriendelijk is en zulke aardige bedoelingen heeft. Onszelf te behoeden tegen zulke invloeden kan ons soms op zijn minst in een vrij lastig parket brengen.
Een zoeker van de Waarheid is extra waakzaam voor de aanwezigheid van zowel de krachten van het kwaad als die van de dualistische ‘goedheid’. De eerste kan hem schaden, de laatste kan en zal hem diep verwarren, hem op zijn pad vertragen en hem vullen met besluiteloosheid door de zich aan hem opdringende duizelingwekkende hoeveelheid dualistische ideeën.
Het is belangrijk om goed de gevaren te onderkennen die daaraan vastkleven. Wanneer een mens het hiernamaals binnentreedt blijft hij innerlijk dezelfde. Doodgaan maakt hem niet wijs, zelfs wanneer hij, op grond van een bepaalde gecultiveerde goedheid, sociale integriteit en spiritueel streven, hij in de zogenaamde hemelse regionen wordt toegelaten en hij vanwege zijn bestaan aan deze kant van de sluier, een helder en lichtend auraveld uitstraalt.
In zijn tweede brief aan de Korintiërs zegt Paulus dat de duivel zich kan voordoen als een engel van licht. Probeer dit nu te begrijpen in de nieuwe context, want deze woorden betekenen niet wat jij dacht dat ze waren. Een aardegebonden ziel probeert zich soms beter en schitterender voor te doen dan hij in werkelijkheid is, maar een dergelijke poging is zo armzalig, zo dwaas en primitief dat het onmiddellijk wordt herkend en niemand die werkelijk kennis van zaken heeft, zal zich daardoor laten beetnemen. Er zijn echter grote aantallen heel goed bedoelende bewoners van de dualistische regionen van de hemel die zich werkelijk heel innemend voordoen, maar die de meest stompzinnige en laakbare dingen in stand trachten te houden en die te bezielen en daarbij onbewust de wereld van illusie dienen. Hetzelfde gevaar bestaat natuurlijk ook in onze fysieke wereld en een persoon is het meest gevaarlijk en duivels, wanneer hij overtuigd is dat hij innerlijk werkelijk goed is en hierdoor de Christushiërarchie en het Goddelijk plan dient. Want dan valt er niets meer te beargumenteren, want is hij niet goed? Dient hij niet God, zo mogelijk zelfs met opoffering van zijn leven?
Kijk uit voor deze ‘dienaren van het licht’. Wees in het bijzonder voorzichtig wanneer zij veelvuldig spreken over goddelijke persoonlijkheden en heilige geesten, over allerlei soorten Jezus of Maria figuren, spirituele meesters en engelen en wanneer zij hun naam ondertekenen in ‘Liefde en Licht’ of ‘Vrede op Aarde’, want deze laatste goddelijke kwaliteiten – Liefde, Licht en Vrede – hoeven zichzelf niet in woorden bekend te maken.
Veel mensen komen met grootse ideeën om de realiteit te veranderen of te herscheppen zoals zij het graag zien; om de wereld te genezen en de mensen te informeren over een waarheid die zijzelf nog niet begrijpen, simpelweg omdat zij nog geen contact hebben gemaakt met de Waarheid zelf. Dergelijke dwaasheid veroorzaakt meer problemen dan dat het oplost, en er zijn legioenen lichtwezens die al die hoopvolle mensen aanmoedigen zich tegenwoordig te gaan inzetten voor deze zo beperkte en bedrieglijke namaakoplossingen. Wij zullen bij dit alles daarom moeten oppassen voor wat ons kan beïnvloeden en zo toegang kan krijgen tot ons bewustzijn. Een zoeker van het Pad zal alles willen natrekken en de onderste steen boven halen; hij zal precies willen weten waar de mediums of groepen hun ideeën vandaan halen en de aard willen onderzoeken van datgene dat tijdens het channelen de mediums overschaduwt. De intelligente zoeker zal alles met zijn hart testen. Echter, als het hart van de zoeker niet zuiver is, als zijn motieven zelfzuchtig zijn, dan zal hij zo goed als zeker misleid worden. En daarom is het spirituele pad niet bestemd voor egoïsten en voor hen die geneigd zijn tot compromissen.