Home => Alternatieve geneeswijzen => Alternatieve therapieën => Reiki => Reiki Algemeen => De geschiedenis van Reiki en hoe het tot stand kwam

De geschiedenis van Reiki en hoe het tot stand kwamZo’n honderd jaar geleden was Mikao Usui op zoek naar de kennis die zou leiden tot Verlichting. Het meeste wat we van hem weten komt uit een paar westerse boeken. Deze boeken vertellen meestal het verhaal dat Mikao Usui een Christen was, die nadat hij het in de Christelijke teksten niet kon vinden, in de oosterse geschriften op zoek is gegaan naar de methoden waarmee Jezus zijn wonderen en genezingen verrichtte. Tijdens zijn zoektocht zou hij zelfs een Doctoraat in de Theologie aan de Universiteit van Chicago hebben verworven, hetgeen de reden is waarom hij doorgaans Dr. Usui wordt genoemd. Het probleem is echter dat de Universiteit van Chicago geen gegevens in hun archieven kan vinden die kunnen aantonen dat hij daar zou zijn afgestudeerd, of zelfs ooit colleges zou hebben gevolgd. Kathleen Milner heeft inzichten van ontelbare mensen verzameld. Zij heeft niet alleen in haarzelf om de Waarheid heb gevraagd, maar heb ook vele workshops, seminars en lessen van veel verschillende leraren, genezers en sjamanen bezocht. Zij heeft lessen gevolgd op vele lokaties in alle windstreken, variërend van dure hotels in New York City, tot de jungle van Yucatan. Dit proces van zelfgenezing en ontdekking heeft geleid tot wat zij persoonlijk voelt als de waarheid omtrent Reiki, genezing en Mikao Usui.

De zoektocht van Mikao Usui duurde zijn hele leven. Omdat hij de kennis omtrent genezing niet kon vinden in vertalingen van de Sutra’s, de leringen van Boeddha, ging hij op zoek naar de originele versie. Hierin zou de wijsheid omtrent genezen te vinden zijn en beschreven worden hoe men in staat wordt gesteld de genezingen te bewerkstelligen. Tot die tijd was de aarde omgeven geweest door donkere, zware energie, zodat deze Universele concepten niet voor eenieder beschikbaar waren voor studie of voor misbruik. Deze oude leringen en waarheden, verpakt in prachtige Sanskriet-verzen, lagen te wachten tot de tijd zou komen dat de juiste persoon met zuivere intenties de spirituele codes zou onthullen. Mikao Usui was een boeddhistische monnik. Maar de Sutra’s werden niet uitgeleend aan een ander land, hoe goed de intenties van de student ook waren! Daarom leidde zijn zoektocht hem naar India, Mongolië en Tibet om Sanskriet te leren en met de Tibetaanse monniken te studeren. Daarna heeft hij veel tijd doorgebracht met het lezen van deze eerbiedwaardige Sutra’s. De Heilige Wetten werden hem onthuld, op een manier die voor ons vergelijkbaar is met het gevoel dat we in contact met de Waarheid zijn als we de bijbel lezen. De Universele mysteries gingen verder dan Usui’s innerlijk weten en zijn herinneringen. Hij was in een vorig leven een Tibetaans Meester geweest.

Mikao Usui had zijn antwoorden gevonden. Maar wijsheid bezitten zonder de kracht om die toe te passen, is als het scheppen van water met een vergiet. je weet dat je iets hebt gevonden, maar je kunt er geen grip op krijgen. Om de volledige kennis over de genezende kracht, de transformatie en de manifestatie daarvan te kunnen bewerkstelligen, moest hij een bewustzijnsverruimende ervaring doormaken. Manieren om paranormale gaven te ontwikkelen kunnen we vinden in de originele geschriften over Jezus. Deze originele manuscripten (meer dan vijftig) worden ook nu nog achter slot en grendel in een kapel van het Vaticaan verborgen gehouden. In de derde eeuw waren de originele geschriften blijkbaar nog wel beschikbaar. Sint Patrick bracht in die tijd de kennis en vermogens om te helen naar Ierland. Mannen en vrouwen die door de kerk heilig verklaard zijn, hebben ongetwijfeld over paranormale gaven beschikt. De meesten van hen vormden tijdens hun leven een bedreiging voor de kerk en werden pas na hun dood verheven tot de status van ‘Heilige’ (heilig betekent: ‘heel’). Ook hier weer zou de gewone man/vrouw nooit durven denken dat ook zij in staat waren hun paranormale krachten te ontwikkelen. Alleen mensen met grootheidswaan zouden zoiets kunnen denken.

Een belangrijk feit is dat honderd jaar geleden de boeddhistische Sutra’s de enige authentieke documenten waren die informatie over heling en spirituele geheimen bevatten, en waar niets aan de inhoud was veranderd. Nadat Usui dezelfde documenten had gelezen die Jezus 1900 jaar eerder had gelezen, realiseerde hij zich dat ook hij een hogere staat van bewustzijn bij zichzelf moest opwekken om de helende energie te kunnen ontvangen en doorgeven. Geleid door zijn gevoel keerde hij naar Japan terug, alwaar hij naar de top van een berg klom. In Japan zijn bergen heilig. Op de bergtop mediteerde en vastte hij 21 dagen. Na deze 21 dagen werd hij in zijn derde oog getroffen door een bliksemflits. Terwijl hij hierdoor zijn bewustzijn verloor, openbaarden zich de helende stralen van Moeder-Vader God, waarnaar hij al die tijd had gezocht. Toen hij weer bijkwam, merkte hij dat de genezende vibraties krachtig uit zijn handen straalden. Hij wist nu ook hoe hij de helende energieën van de aarde, de lucht, het vuur en het water door middel van een aantal initiaties kon doorgeven aan anderen. Dit waren dezelfde initiaties die Jezus aan zijn discipelen gaf. Op deze manier transformeerde Jezus eenvoudige en ongeletterde vissers in een korte tijd (de enige apostelen met een opleiding waren de belastinginner Marcus en de arts Lucas) tot kundige spirituele genezers. Beproevingen die hun voorouders in het oude Egypte, op zoek naar Verlichting, moesten ondergaan, waren niet langer nodig. Jezus liet ons de mogelijkheden zien waarop het Goddelijk Bewustzijn bereikt kan worden; een weg die uiteindelijk het rad van dood en wedergeboorte doorbreekt.

Vervolgens begon Mikao Usui aan zijn taak als genezer en initieerde hij andere mannen in de genezende stralen van de elementen. Zij werden Reiki(energie)-meesters genoemd omdat zij, net zoals de alchemisten dat voor hen hadden gedaan, beschikten over de krachten van alle Universele elementen waaruit wijzelf ook bestaan: aarde, lucht, vuur en water. Het is de eigenschap van het hologram dat ieder deel in relatie staat tot alle andere delen van het geheel. De krachten die de vier elementen combineren en verbinden, bieden ons een thema waarop binnen ons holografisch universum gevarieerd kan worden. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het verschijnsel dat aarde en lucht beide water kunnen vasthouden, maar wel in verschillende vorm. De elementen werken multidimensionaal, hetgeen wil zeggen dat ze voorkomen op aarde, op andere planeten en op andere bewustzijnsniveaus; en leder element bevat een genezende straal. De Japanse Reiki-meesters, meesters over de Chi, waren in staat om wonderen te verrichten, omdat ze aan alle aspecten van het menselijk lichaam en de subtielere lichamen konden werken. Kwalijke energieen konden bij wijze van spreken geen kant op.

Verhalen over de wonderen van de Reiki-meesters bereikten ook Hawayo Takata, een Japans/Amerikaanse vrouw, die op Hawai woonde. Zij was stervende aan kanker en nam het risico zich in Japan met behulp van Reiki te laten genezen. Ze uitte haar grote dankbaarheid en smeekte onophoudelijk om ook te mogen worden ingewijd en opgeleid in de Reiki. Dr. Chujiro Hayashi stemde hier uiteindelijk in toe. Als je bedenkt dat dit gebeurde in de jaren dertig en dat mevrouw Takata geen man was, dan kun je je wellicht voorstellen dat hij haar niet alle informatie doorgaf!? Waarschijnlijk zou zelfs vandaag de dag aan een vrouw in Japan niet alles worden doorgegeven. Hier komt nog bij dat het een oosterse traditie is dat de Meester enige informatie niet aan zijn student doorgeeft. Mevrouw Takata werd ingewijd in Reiki en kreeg alleen de symbolen en inwijdingsprocedures voor de genezende straal van het element ‘aarde’ mee. Zonder de aarding van het element aarde gebeurt er helemaal niets tijdens het helingswerk. Om de een of andere reden dacht mevrouw Takata dat haar alles was geleerd en doorgegeven.
Na haar terugkeer op Hawaii begon mevrouw Takata mensen te behandelen met Reiki door handoplegging. Ze was erg bekwaam, werd snel bekend en begon net als de Japanse mannen dat deden, geld voor haar behandelingen te vragen. Als mensen mij nu vragen waarom ze voor iets wat toch van God komt, moeten betalen, vertel ik ze dat uiteindelijk alles van God komt. Aanleg voor muziek is ook een gave van God en een beroemdheid als de pianist Van Cliburn treedt ook niet gratis op. Net als concertpianisten investeren helers ook tijd in het ontwikkelen van hun gave. Het is noodzakelijk dat er sprake is van een uitwisseling van energie, ook van de cliënt; voor niets gaat de zon op. Aan de andere kant is het zo, dat als iemand behandelingen geeft met als enig doel veel geld te verdienen, dan is deze persoon voorbestemd om te mislukken! Zoals de Hogere Wezens zeggen: ‘Werk uit liefde voor God en laat de vruchten van je werk aan Hem.’ Of zoals Julia Cameron, auteur van The Artist’s Way, zegt: ‘Kunstenaars leveren de hoeveelheid, God zorgt voor de kwaliteit.’
Al snel begonnen mensen mevrouw Takata te vragen om ook ingewijd te worden, ten einde anderen te kunnen behandelen en op te leiden. Ze vond dat de Amerikanen nog niet klaar waren om alle kracht die zij van Dr. Hayashi had door gekregen te ontvangen. Hier had ze waarschijnlijk gelijk in! Albert Einstein had dezelfde twijfels met betrekking tot zijn werk, nadat hij had gezien wat de wereldleiders hadden gedaan met het werk van Nicola Tesla (The Philadelphia Experiment) en het daarmee in verband staande mislukken van de ontwikkeling van de vrije elektro-magnetische energie, die in de aarde zelf was gevonden. Ik heb uit verschillende bronnen vernomen dat Einstein niet eens alles wat hij heeft ontdekt openbaar heeft gemaakt. Mevrouw Takata loste haar probleem op door simpelweg meer dan de helft van de inwijdingsprocedure weg te laten en bij elk van de drie Reiki-inwijdingen een symbool te schrappen. Zij was het ook, die besloot om $10.000 te vragen voor het Reiki-meesterschap; ook in deze tijd nog een aardige som geld, groot genoeg om vele al te ambitieuze studenten te ontmoedigen. Haar bedoeling was Reiki te beschermen maar wel beschikbaar te hebben.

Takata heeft gedurende haar leven tweeëntwintig Reiki-meesters opgeleid. Het bewijs van mijn verhaal ligt in het feit dat niet één van deze Meesters, zelfs niet haar eigen kleindochter Phyllis, in staat is om dezelfde wonderen te verrichten als Mikao Usui of zelfs mevrouw Takata. Natuurlijk hebben er af en toe opzienbare genezingen plaatsgevonden, maar dit gebeurde niet echt regelmatig. Alle Reikimeesters weten dit; ze weten ook allemaal dat er iets ontbreekt. Toen ik later begon met het her-initiëren van Reiki-meesters uit elk van de lijnen van de 22 Meesters van mevrouw Takata, ontdekte ik verschillen in hetgeen mevrouw Takata hen had geleerd. Zij heeft, zoals gebruikelijk in de oosterse traditie, de ene student iets meer geleerd dan de andere.
Om de volledige kennis en kracht van de stralen van de elementen terug te vinden, kunnen we niet naar Japan teruggaan. Om hun eer te redden hebben alle door Mikao Usui ingewijde Meesters nog voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog zelfmoord gepleegd, zodat de kennis en de kracht die zij bezaten niet zou kunnen worden gebruikt voor de overwinning van het Japanse Keizerrijk. Intuïtief had Mikao Usui zelf de heilige kennis beschermd door zijn studenten ook niet alle kennis door te gegeven. Het was zijn levenstaak om het proces op gang te brengen, niet om het volledig en compleet te maken.