Home => Astrologie => Westers Astrologie => Zwarte maan => De 3 Lilth’s

De 3 Lilth’s

Astrologisch bestaan er drie Liliths, en je hebt drie verschillende efemeriden nodig om ze op te zoeken. Ze maakt het onsniet gemakkelijk.

Zo hebben de asteroïde Lilith, wier baan zich in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter bevindt.

Verder de omstreden Donkere Maan Lilith, waarvan degenen die al vier eeuwen volhouden dat ze haar zien zeggen dat het de tweede Maan van de Aarde is.

De Zwarte Maan Lilith, een abstract meetkundig punt in de ruimte .

De elliptische baan van de Maan rond de Aarde (niet op ware schaal). Iedere ellips heeft twee brandpunten (focussen). De Aarde bezet één daarvan. De andere, het Lege Brandpunt, welke vanuit de Aarde gezien altijd op één lijn ligt met het Apogeum, is de Zwarte Maan Lilith. Het Apogeum is het punt in de Maanbaan, waar de Maan het verste verwijderd is van de Aarde.

De asteroïde Lilith

Asteroïde 1181 draagt Liliths naam en voltooit ongeveer iedere vier jaar een baan om de Zon.

Ik zie de asteroïden met vrouwennamen als aspecten van de Grote Godin, en Lilith is één van de oudste.

Deze asteroïde lijkt breuk of scheiding te vertegenwoordigen, demonische aspecten van het vrouwelijke, het resultaat van langdurige projecties van culturen die vrouwelijke rollen en alles wat het vrouwelijke toebehoort hebben gezien als schandelijk, onbetrouwbaar en gevaarlijk.

De plaatsing van onze persoonlijke Lilith geeft aan waar we mogelijk worstelen met sociaal-maatschappelijke oordelen die bepalen hoe vrouwelijke hoedanigheden tot uitdrukking behoren te worden gebracht, willen ze ‘gepast’ zijn. Culturele projecties als deze bepalen ons wel, maar zijn niet van onszelf. Het kan zijn dat we in dat opzicht niet duidelijk zichtbaar zijn.

De asteroïde Lilith prominent in de geboortehoroscoop kan iemand aangeven die niet in het culturele stereotype past, wat tot een soort verbanning uit de gemeenschap kan leiden.

Eén vrouw met deze asteroïde op haar Ascendant heeft een donker en somber gelaat, en haar piekende haar draagt bij aan een ongekamd voorkomen. Ze praat niet veel en voelt zich ongemakkelijk in sociale situaties. Ze woont eenvoudig op het platteland en werkt het beste in buitenwerk. Deze vrouw kan zich en zou zich niet aan maatschappelijke verwachtingen conformeren.

Het symbool voor de asteroïde Lilith is een gestileerde hand die het gebaar maakt van een waarschuwing, een groet of een zegening. Misschien bepaalt hoe we haar benaderen wat voor betekenis dat handgebaar krijgt. In het klassieke boek Asteroid Goddesses wordt aan Lilith de betekenis van wrok en innerlijke woede toegeschreven; ze zondert zich af en vliegt de verbanning tegemoet. Ze is onstuimig onafhankelijk. Ze weigert zich te onderwerpen aan de vermeende autoriteit van anderen en doet waar het haar overtuiging geldt geen water bij de wijn. Lilith vraagt of we uit de voeten kunnen met confrontatie en gelijkheid in een relatie.

De Donkere Maan Lilith

Er zijn mensen die zeggen dat er een tweede Maan om de Aarde draait, een mysterieuze donkere Maan, die alleen te zien is op zeldzame dagen waarop ze in oppositie met de Zon staat of wanneer haar schaduwachtige silhouet voor de Zon langs passeert. Hoewel haar bestaan nog niet geverifieerd is, is haar afmeting volgens de astronomen die zeggen haar te hebben gezien een kwart van die van de ons vertrouwde Maan, en staat ze drie keer zo ver weg.
Ze voltooit één omloop om de Aarde in 119 dagen, ongeveer één teken in de tien dagen.

Dat is de Donkere Maan Lilith. Ze zou al in 1618 zijn gezien, maar ze heeft bredere aandacht gekregen in 1918 door het werk van de astroloog Sepharial, en recenter door de geschriften van Delphine Jay, die ook een efemeride voor de Donkere Maan Lilith heeft gepubliceerd.

Als een stofwolk slorpt de Donkere Maan Lilith het licht in zich op – een geheel ander proces dan dat van de Maan, die het zonlicht weerspiegelt. En waar de bespiegelende Maan voor persoonlijke, subjectieve gevoelens staat, staat de Donkere Maan voor een onpersoonlijk, scheppend oerinstinct dat zijn identificatie los van fysieke en emotionele regionen zoekt.

Volgens het onderzoek van Delphine Jay is de werking van Donkere Maan Lilith duidelijk onpersoonlijk. Wanneer ze in haar uitdrukking erg op zichzelf is gericht, kan ze (on)behoorlijk negatief zijn; als de inhoud van haar emotie zich richt op hogere centra, dan verheft ze de scheppende, mentale, esthetische, en zelfs de spirituele expressie. “Lilith symboliseert strikt de benadering van het objectieve denken.” De plaatsing van de Donkere Maan geeft aan waar we bóven de gewoontepatronen die het gevolg zijn van vroege conditionering door onze Maan, uit moeten groeien om ons de oude vervoering van onze ware spirituele afkomst te herinneren.

De Zwarte Maan Lilith

De wellicht subtielste en intrigerendste van de drie Liliths, de Zwarte Maan, is geen fysiek lichaam maar een abstract meetkundig punt, zoals de Ascendant of de Vertex. Omdat de baan van de Maan om de Aarde een ellips is en geen cirkel, heeft ze twee brandpunten, waarvan de Aarde er één is en de Zwarte Maan het andere. We kunnen dit punt ook beschrijven als het apogeum van de maanbaan, het punt waar de Maan het verst van de Aarde verwijderd is.

Het zwaartekrachtcentrum tussen Aarde en Maan bevindt zich binnen de Aarde. Als onderdeel van het Aarde-Maan systeem is de Zwarte Maan een punt of een energiekolk die nauw met het centrum van de Aarde verbonden is. In dit verband is Lilith tweeling met de energie in de kern van de Aarde, het diepe hart van vuur dat onze lichamen en dat van de Aarde voedt en in stand houdt. De scheppende vitaliteit van de Zon schenkt leven aan de Aarde en is voeding voor deze vuurkern in het binnenste.

Als één van de brandpunten van de maanbaan werkt de Zwarte Maan Lilith in een zekere relatie tot het Aarde-Maan systeem en tot de Zon. Als tweede ijkpunt geeft ze de Aarde een gevoel van ritme, en voert ze de dynamiek van de persoonlijke Maan-Venus energieën naar subtielere dimensies, die van essentieel belang zijn voor ons leven.

Vandaar dat de Zwarte Maan Lilith een krachtige inwerking heeft op de dynamiek van onze relaties. Omdat ze ook het naastbij gelegen reiken van de Maan naar de Zon vertegenwoordigt, is ze ook een referentiepunt in ons leven dat ons in relatie brengt met het hart van onze door de Zon gevoede beleving op Aarde, een gevoelsmatige intelligentie die bezield wordt door de wijsheid van aards instinct.

Aangezien dit soort wijsheid in onze cultuur verloren is geraakt – of zelfs afgewezen, zoals Lilith is afgewezen – is het moeilijker om er toegang toe te krijgen en er op te vertrouwen.

Relaties die de Lilith-energie in zich dragen zijn inwijdingsrelaties, ontmoetingen van ziel-tot-ziel die toegang geven tot een dieper middelpunt, waar persoonlijke en onpersoonlijke ervaring samensmelten. Kunnen we die energie wel vertrouwen, die onze scherpe kantjes blootlegt en uit een zo diepe bron put? Kunnen we onszelf vertrouwen?

Het punt van onze Zwarte Maan is het punt waar we ons laten verlokken door onze op onszelf gerichte illusies, met het doel ons te louteren van negatieve begeerten, waardoor we naar de diepere waarheid in ons hart worden geleid, naar de verlangens en naar de hunkeringen van de onze ziel.

Ze stáát erop dat we ze doorvoélen en loslaten en ons overgeven aan iets essentieels en transparants in ons dat fundamenteel is – de rots onder het verstuivende zand, de hartstocht van de ziel.

In Unremembered, Country verwoordt Susan Griffin het wezen van deze innerlijke energie:

“Terwijl ik de Aarde in ga, doorboort ze mijn hart. Terwijl ik verder doordring, ontsluiert ze mij. Als ik haar midden heb bereikt ween ik openlijk. Ik heb haar mijn hele leven al gekend, toch onthult ze mij verhalen, en die verhalen zijn openbaringen, en ik word getransformeerd. Elke keer dat ik naar haar toe ga wordt ik zo geboren. Haar gedurige vernieuwing spoelt eindeloos over me heen, haar wonden liefkozen me; ik word me alles gewaar dat tussen ons in is gekomen, het lawaai tussen ons, de blindheid, iets dat tussen ons in slaapt. Nu reikt mijn lichaam naar haar.”

Gemiddeld of waar?

Net als de Maansknopen heeft ook de Zwarte Maan Lilith zowel gemiddelde als ware posities. Het verschil tussen beide kan aanzienlijk zijn, tot en met 30′.

Ik heb begrepen dat de meeste Europeanen de gemiddelde Zwarte Maan gebruiken. Natuurlijk kán Lilith ‘gemiddeld worden’, maar ik geloof dat ze ook wáár kan worden genomen.

In haar ware positie beweegt ze erg snel – tot zo’n 6° per dag – en komt ook vaak retrograde te lopen. Ik moet meer onderzoek doen voordat ik me aan speculaties waag over de betekenissen van beiden posities.

Eén ingang daarvoor bieden de Sabian Symbols [gradensymboliek van Marc Edmund Jones en Dane Rudhyar].

Tot die tijd stel ik voor een zwarte maan strook ter breedte van het verschil in de horoscoop tussen waar en gemiddeld in acht te nemen. Bij sommigen beslaat Lilith dan een brede strook, soms zelfs over twee tekens, waarbij transits van planeten langer duren. Anderen, die een smallere band van Lilith-invloed hebben, beleven haar energieën misschien op een meer gebundelde, intensievere wijze.

De drievoudige Godin Lilith

Ik vind die drie Liliths intrigerend als een spiegel van de drievoudige godin. In wezen tantrisch, transformeert Lilith energie naar hogere octaven. Haar onpersoonlijke energie maakt gebieden van de geest transparant die niet vertroebeld zijn door het gewicht van collectieve oordelen of de beperkingen van de ik-identificatie.

De drie aspecten vibreren op verschillende frequenties en houden kanalen open om het emotioneel lichaam zuiver en vrij te maken en te vergeestelijken.

De Donkere Maan heeft de snelste omlooptijd, als wolken die langs de oppervlakte van de Zon langs trekken. Ze vertegenwoordigt uiterst individuele verlangens van de ziel die hun vervulling ontberen ten gunste van een hogere uitdrukking van maatschappelijke en geestelijke waarden.

Lilith de asteroïde is de meest omvattende Lilith, en betekent verdrongen elementen, dikwijls met betrekking tot seksualiteit, boosheid en bevestiging, die volledig en in volle omvang tot uiting willen komen.

De Zwarte Maan is een energiekolk die met het zwaard van de waarheid de sluiers der illusie doorklieft. Haar omlooptijd van acht jaar en tien maanden is in overeenstemming met de cycli van de maansknopen, en kent een overeenkomstige (al naar believen karmische) inwerking.

Ik heb met alle drie de Liliths in horoscopen gewerkt om te ontdekken hoe ze samenwerken om dat diep gelegen, duistere en mysterieuze gebied van de ziel op te roepen. Er valt nog veel werk te doen met dit nog zo nieuwe materiaal, maar wat ik tot dusverre heb gezien is tamelijk provocatief. Astromythologe Demetra George heeft geopperd dat ofschoon elke Lilith de volledige zinnebeeldige betekenis van het archetype bevat, elk op zich wellicht ook een andere fase van haar mythologie vertegenwoordigt, waarbij “de cyclus van onze Lilith-ervaring aanvangt met de asteroïde Lilith, ontwikkeld wordt door de Donkere Maan Lilith, en voltooid door de Zwarte Maan Lilith. “. Ik geloof dat dit om te beginnen een goede benadering is.

Een vierde Lilith?

Op weer een andere golflengte, en om u achter te laten met de verleidelijke gedachte – zoals Lilith zou doen – wil ik vermelden dat er mogelijk zelfs een vierde is. De ster Algol in het sterrenbeeld Perseus heeft de naam de boosaardigste ster aan de hemel te zijn. Algol, die heel vaak gezien werd als het oog of het hoofd van Medusa, werd door de Hebreeuwse sterrenwaarnemers ook Lilith genoemd.” [Zie ook Symbolon jrg. 2 nr. 3 “Algol. Het vreselijke oog van de Gorgo. ” van Paul Newman.] Een dergelijk oog neemt waar met een objectiviteit als die van de natuur zelve en van onze dromen, terwijl het zich in de ziel boort om de naakte waarheid te vinden, om de werkelijkheid achter alle myriaden vormen te vinden en de illusies en de afweer die ze ten toon spreidt.” Inderdaad Lilith. Goed dat zij het is.