Home => Nieuwe wetenschap => Kwantumfysica en spiritualiteit.

Kwantumfysica en spiritualiteit.Kwantummechanica beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer op gaat.
De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.


Zo blijkt dat alle materie dus ook de kernen van atomen voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt.
Ten diepste is dan alles wat we waarnemen gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie.
Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden.
Vanuit verschillende proeven lijkt de intentie van de waarnemer invloed te hebben op de uitslag van het experiment.
Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading. Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden.
Materie kan ontstaan uit energie.
Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie.
Verleden, heden en toekomst zijn één.
Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn
Zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt.
Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren.
Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen die invloed heeft op zijn omgeving.

Binnen de wetenschap van de kwantumfysica is er een stroming die met de gegevens van de kwantum wetten een verklaring gaan zoeken voor paranormale verschijnselen en al eeuwenlang bekende spirituele wetten. En hoewel veel wetenschappers er niks van willen weten blijken de nieuw ontdekte wetten in de kwantum wereld de wetten uit de spirituele wereld te bevestigen zodat we nu ook een wetenschappelijke ondersteuning krijgen voor de spirituele wereld om ons heen. We krijgen nu nog meer inzicht wat ook past in de tijd waarin we leven van spiritueel ontwaken.
Hieronder laat ik zien dat de kwantumfysica bevestigt wat de Bijbel al eeuwenlang aan ons leerde.

Alles is ontstaan uit licht

Genesis 1:3: En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
De eerste scheppingdaad van God is het scheppen van licht. Van daaruit schiep God de rest. Ook de zon en de sterren zijn pas laten geschapen. Dat is precies wat de kwantumfysica ons leert. Alles is uit het licht ontstaan. Dat wil zeggen alle materie is energie in een bepaalde trilling net zoals licht. Licht en materie zijn dus verwant aan elkaar en kunnen in elkaar overgaan. Elektronen bijvoorbeeld gedragen zich soms als materie en soms als golven energie. Wat energie is weet men eigenlijk niet precies want wat trilt of golft er eigenlijk. Bij geluid trilt de lucht en bij watergolven het water maar wat trilt er eigenlijk bij licht? Er lijkt een dimensie te zijn waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. vanuit de spiritualiteit kunnen we dit duiden met de geestelijke of spirituele wereld. De geestelijke wereld of God is dan de bron van alles wat is.
1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Intentie, woorden en gedachten hebben invloed op de materie

Romeinen 4:17 Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.
Mattheüs 8:3 En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.
Johannes 1:3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
In de parapsychologie zijn er proeven gedaan waarin is aangetoond dat door intentie en meditatie invloed uitgeoefend kan worden op materie en invloed kunnen uitoefenen op uitslagen van proeven. Ook is aangetoond dat bewust uitgesproken woorden invloed uitoefen op de structuur van water. Water reageert op woorden en schijnt een geheugen te hebben.
(Jezus stilde de storm op de zee met zijn woord en veranderde water in wijn)
In de kwantummechanica gaat men nog een stapje verder en beweert men dat iets pas kan bestaan als er een waarnemer is. Er moet dus een bewustzijn aanwezig zijn voordat materie zich kan manifesteren. Daarvoor is de materie wel potentieel aanwezig maar nog niet tot aanzijn geroepen. Het is nog niet gedwongen zich te manifesteren in een bepaalde vorm.
God de Schepper heeft het universum tot aanzijn geroepen waardoor wij deze met elkaar kunnen beleven. Een stapje verder is dat wij op ons kleinschalig niveau met ons bewustzijn ook invloed kunnen uitoefenen. God heeft de mens ook de opdracht gegeven de aarde te beheren en te onderwerpen. We kunnen dat doen met het bewustzijn dat God ons gegeven heeft. Met datzelfde bewustzijn kunnen we de schepping ook vernietigen als we ons niet houden aan de richtlijnen van God.
Spreuken 18:21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
Uiteindelijk wil God dat we als geestelijk volwassen wezens samen met Hem in verbondenheid met Christus Jezus gaan regeren over het universum.
Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Alles is op een diep niveau met elkaar verbonden.

Hebreeën 1:3 Deze (Christus), de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht
Romeinen 11:36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen
Mattheüs 25:40 Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.
In de kwantum wetenschappen gaat met er steeds meer vanuit dat op een diep niveau alles met elkaar verbonden is waardoor alles met elkaar samenhangt en invloed op elkaar uitoefent langs wegen die ons nog niet bekend zijn. Men gaat soms uit van een vierde dimensie, een collectief bewustzijn die het hele universum bestuurd. Vanuit de Bijbel leren we dat we allemaal met elkaar en met God verbonden zijn. Als we onze naaste dienen dat dienen we God en onszelf.
Het is in de kwantum wetenschap aangetoond dat subatomische deeltjes met elkaar kunnen communiceren en op elkaar kunnen reageren waarbij afstand en tijd geen rol speelt. Dat duidt op een onderlinge verbondenheid.
Tijdens een bepaald experiment met deze deeltjes wat op verschillende delen op de aarde plaatsvond maar steeds niet wilde lukken gebeurde het dat toen het ergens op aarde het wel lukte het ineens overal op aarde ging werken. Alsof de deeltjes de truc geleerd hadden en aan elkaar hadden doorgegeven.
Vanuit deze visie van verbondenheid kunnen we ook het werk van Jezus als Christus en Redder van de mensheid beter begrijpen. Jezus is als het ware het Deeltje dat de truc heeft ontdekt weer in contact met God te komen. Vanuit verbondenheid met Jezus kunnen nu ook de andere deeltjes de Weg tot God vinden. De geest van Christus ofwel de Heilige Geest brengt ons in verbondenheid met Jezus in contact met God.
2 Corinthiërs 5:15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.
1 Corinthiërs 12:13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.

Bekijk ook

Video – Water Sound Images

Onze ogen kunnen maar een klein deel zien van de energievelden die ons omgeven. Via helder waarnemen is het mogelijk meer van deze velden te ervaren maar voor velen van ons zijn de ogen doorslaggevend. Wat ervaar je dus werkelijk...? Werken met klanken is direct werken in het energieveld en contact maken met de subtiele lagen. Een deel van deze werking kan je zien via een filmpje.