Mediumschap nader onderzocht


Dit artikel gaat over mediumschap. Het is een kort technisch verhaal over wat mediumschap is, wat het niet is en welke vormen van mediumschap er zijn. Met een enkel woord ga ik ook in op de ontwikkeling van het mediumschap. Ik heb getracht het artikel leesbaar en toegankelijk te houden, reden waarom ik niet tot in detail op vaak gecompliceerde processen ben in gegaan.

Laten we beginnen met een definitie van mediumschap:
Mediumschap is het vermogen van een individu, het medium, om communicatie mogelijk te maken tussen personen levend in een geestelijke wereld en personen levend in onze wereld.

Uit deze definitie volgt dat een medium een soort tussenpersoon is tussen onze wereld en een geestelijke wereld.
Hoe doet zo’n medium dat nu eigenlijk? Hoe legt hij of zij nu dat contact.

Het antwoord op deze vraag is niet moeilijk, ofschoon het een ingewikkeld proces is om te beschrijven. In wezen komt het er op neer dat het medium door middel van het richten van zijn/haar bewustzijn op een geestelijke wereld, zich opent voor invloeden uit die wereld. Vanuit de geestelijke wereld wordt eveneens toenadering gezocht tot het medium. Men komt elkaar als het ware tegemoet.

De taak van de gids

Het medium heeft altijd een vaste contactpersoon aan gene zijde, een helper of gids zoals deze persoon vaak wordt genoemd. Het is de zaak van de gids om ervoor te zorgen dat de communicatie zoals via het medium wordt weergegeven op een zo juist mogelijke wijze verloopt. De gids schermt het medium af voor in zijn ogen ongewenste (geestelijke) invloeden en bepaalt welke andere entiteiten (de in de geestelijke werelden levenden personen) via het medium mogen communiceren.

Voor alle duidelijkheid, het is zeker niet de taak van een gids om beslissingen te nemen voor het medium in zijn of haar dagelijks leven. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van het medium, net als bij ieder ander mens.

Wat is geen mediumschap

Mediumschap wil dus zeggen dat informatie wordt verkregen uit een geestelijke wereld. Het verkrijgen van informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld uit de aura of gedachtewereld van een persoon, wordt niet onder het mediumschap verstaan. Ook vormen van stoffelijke helderziendheid, waarbij men bijvoorbeeld bij het rinkelen van de telefoon weet wie er aan de andere kant van de lijn is, wordt niet als mediumschap gezien. De informatie is wellicht wel juist en komt niet via onze normale zintuigen tot ons, doch het wordt eenvoudigweg niet vanuit de geestelijke wereld gegeven.

Het is voor een medium van het grootste belang te weten wat de bron van informatie is van waaruit wordt geput. Indien het medium dat niet weet, door gebrek aan kennis of ontwikkeling, is het mogelijk dat informatie uit bijvoorbeeld de gedachtewereld van een persoon die hem/haar consulteert, zo sterk op het medium wordt gedrukt, dat het medium deze informatie oppikt en als geestelijk (lees: mediamiek) verkregen presenteert. Dit kan aanleiding zijn tot grote verwarring en problemen.

Welke vormen van mediumschap zijn er?

In wezen zijn er twee hoofdvormen te onderscheiden. Het mentale en het fysieke mediumschap. Het mentale mediumschap, waaronder zaken als bijvoorbeeld helderziendheid of helderhorendheid vallen, komt het meest voor. Bij deze vormen van mediumschap speelt het bewustzijn van het medium een rol.

Tijdens het beoefenen van het mentale mediumschap wordt het bewustzijn van het medium sterk beïnvloed door een entiteit. De kracht van deze beïnvloeding kan heel verschillend zijn. Het is mogelijk dat de beïnvloeding dermate miniem is, dat het medium het nauwelijks van zijn eigen gedachten kan onderscheiden. Daartegenover staat dat de beïnvloeding zo sterk kan zijn dat het medium nauwelijks of niet meer bewust is.

De mate waarin een medium te beïnvloeden is, hangt van een aantal facetten af.
1. In de eerste plaats uiteraard van het medium zelf. Is hij/zij in staat om zijn/haar eigen gedachten los te laten. Zolang een medium zich druk blijft maken over hetgeen hij/zij doorgeeft of denkt door te geven, veroorzaakt hij/zij als het ware een ruis op de lijn. Een medium zal dus zijn/haar eigen gedachteprocessen dienen te beheersen en in toom te houden. Hij/zij dient als individu terug te treden en te realiseren dat hij/zij enkel een kanaal is voor het overdragen van informatie.

2. Ook kan het zo zijn dat vanuit de geestelijke wereld het contact niet goed kan worden gelegd. Een entiteit die bijvoorbeeld voor de eerste keer communiceert via een medium, weet niet goed hoe hij dat nu precies moet doen. Hij geeft bijvoorbeeld te weinig informatie waarmee het medium of degene tot wie de communicatie is gericht, niets mee aankan.

Het fysieke mediumschap verschilt zeer van het mentale. Bij het fysieke mediumschap, waar fenomenen als directe stemmen, transfiguraties en materialisaties onder worden verstaan, speelt het bewustzijn van het medium geen rol. Het gaat hier om bepaalde kwaliteiten van het menselijk lichaam en wel om het vermogen ectoplasma af te scheiden. Ectoplasma is een substantie dat door het (etherisch) lichaam wordt afgescheiden. Geestelijke entiteiten kunnen deze substantie gebruiken om zich kenbaar te maken.

Onder directe stemmen wordt het fenomeen verstaan dat van ectoplasma een soort “strottenhoofd” met stemband wordt gemaakt. Dit strottenhoofd bevindt zich dan op enige afstand van het lichaam van het medium. Via dit strottenhoofd kan men de stem van een entiteit horen zoals deze klonk ten tijde van zijn of haar aardse leven. Deze stem kan dus door iedereen aanwezig worden gehoord. Een van de meest bekende directe stemmen mediums was Leslie Flint. Aan het eind van dit artikel verwijs ik de geïnteresseerde lezer graag naar een website die onder meer aan Leslie Flint is gewijd en waar ook geluidsopnamen zoals die van zijn sessies zijn gemaakt, zijn af te spelen.

Transfiguratie is een vorm van mediumschap waarbij het ectoplasma wordt gebruikt om op een afstand van ca. 10 cm van het gezicht van het medium een masker te vormen gelijkend op het gezicht van een entiteit.

Materialisaties komen tegenwoordig nog maar uiterst zelden voor. In een materialisatiesessie bouwt de entiteit zichzelf een lichaam van ectoplasma dat, na verkregen toestemming, door een ieder kan worden aangeraakt. Een gematerialiseerde entiteit kan door iedereen worden gezien en de spraak kan door een ieder worden gehoord.

Fysiek mediumschap is de meest spectaculaire vorm van mediumschap die er bestaat. Voor het medium is het echter zwaar werk. Het ectoplasma wordt immers van zijn/haar lichaam genomen, terwijl alle lichamelijke functies toch moeten worden verricht. Het medium is om die reden vaak in een diepe trance, waarbij de lichaamsfuncties in activiteit verminderen. Demonstraties van fysiek mediumschap vinden vaak plaats in het donker. Dat komt omdat ectoplasma ontbindt onder invloed van licht, hetgeen niet wenselijk is nu het deel uitmaakt van het (etherisch) lichaam van het medium. Wordt er tijdens een sessie het licht aangeschakeld dan kan dat zeer zware schade aan het lichaam van het medium toebrengen, soms zelfs de fysieke dood ten gevolge hebbend.

Tips voor het consulteren van een – mentaal – medium

Het mediumschap is mensenwerk, zowel voor de stoffelijke als de geestelijke wereld. Het komt dan ook zeer zelden voor dat een medium 100% juiste informatie geeft. De ontvanger van communicatie dient zich dit bewust te zijn, moet dus zelf blijven nadenken en de gegeven informatie niet klakkeloos aan te nemen. Wel mag men er van uitgaan dat een entiteit zal trachten concrete en goed te plaatsen informatie aan te bieden. Zo de informatie dat niet is, is om een of andere reden het contact tussen het medium en de geestelijke wereld verstoord geraakt. Een verkregen boodschap omgeven met algemeenheden, vaagheden en informatie die op een groot deel van de mensheid van toepassing is, mag niet als correct worden geaccepteerd.

Indien u ooit een -mentaal- medium raadpleegt, weet dan dat ook u uw gedachten dient te beheersen. Zoals hiervoor al aangegeven, sterke gedachten kunnen door een medium worden opgepikt en voor communicatie worden aangezien.

Indien een medium een – redelijke- financiële vergoeding vraagt voor zijn/haar tijd is dat geen probleem. Anders is het indien het medium zijn/haar “diensten” alleen maar aanbiedt uit hoofde van geldelijk gewin. Ook indien het medium het eigen ego centraal stelt, en dat blijkt snel genoeg uit de opstelling van deze persoon, is het uitkijken geblazen. Daar waar het eigen ego centraal staat, is er geen plaats meer voor de belangen van degene die om het consult heeft gevraagd.

Wat heeft het mediumschap van doen met de spirituele ontwikkeling van het medium?
In één antwoord: niets. Een medium is geen beter mens en/of is niet verder geëvolueerd dan een ander mens bij wie het mediumschap niet is ontwikkeld.

Hoe ontwikkelt men het mediumschap – de kracht van fantasie.

Het mediumschap is een kwaliteit die in ieder mens verborgen ligt. Alleen ligt het bij de ene mens wat meer aan de oppervlakte dan bij de andere, terwijl het bij fysiek mediumschap gaat om een lichamelijke kwaliteit. In ieder geval, voor de ontwikkeling van het mediumschap is het aan te bevelen om de geestelijke wereld zo goed en zuiver mogelijk te benaderen. Hoe vreemd het ook moge klinken, ook de fantasie moet goed ontwikkeld zijn. Dit is zelfs een essentieel gegeven. Het vermogen tot fantaseren houdt eveneens in dat men ook het vermogen heeft om de fantasie passief te ondergaan. Door de fantasie passief te ondergaan, met andere woorden, men gaat zelf géén fantasiebeelden bouwen, wordt dit vermogen tot communicatiekanaal met de geestelijke wereld gemaakt. Het is via het kanaal van de passieve fantasie dat een mentaal medium zijn/haar informatie ontvangt. Dit maakt het gelijk zo moeilijk. Op het moment dat het medium zijn/haar eigen gedachten binnen dit kanaal brengt, dan komt er ruis op de lijn en wordt het contact met de geestelijke wereld verstoord en wellicht zelfs verbroken. Daarom is het van essentieel belang, zoals hiervoor reeds aangegeven, dat het medium zijn/haar eigen gedachteprocessen beheerst en in toom houdt.

Voorts is het van belang dat het aanstaande medium de nodige kennis opdoet over hetgeen het mediumschap inhoudt en wat hem/haar te wachten staat. Aldus kan het dagelijkse bewustzijn de geestelijke groei bijhouden en ontstaat er een harmonisch geheel. Een gebrek aan kennis op dit gebied doet een onvolledig en gebrekkig soort mediumschap ontstaan.


Geschreven door: Matthijs H. de Leng

Bekijk ook

Wat is helderziendheid?

Wat is helderziendheid?

Helderziendheid wordt meestal aangeduid als het kunnen voorspellen van de toekomst of het zien van aura's of geesten. Met alleen deze mogelijkheden wordt helderzeindheid erg krap bekeken, want er zijn enorm veel energieën die een helderziende zou kunnen waarnemen.