Mediumschap

Je krijgt hier een min of meer technisch verhaal over mediumschap voorgeschoteld. Naarmate jij je meer in dit onderwerp verdiept zal het je duidelijk worden; waarom ik de inzichten met betrekking tot het mediumschap zo belangrijk vind. Velen die het woord medium gebruiken, bedoelen daarmee te zeggen dat zij een “geestelijke afstemming” hebben op een enkele sfeer van Gene Zijde. Zij gebruiken daarom het woord medium in plaats van helderziende of paragnost.allen willen ons enkel duidelijk maken; dat zij instaat zijn om boodschappen van hun “eigen” helpers of gids van Gene Zijde. Je kunt je daarom ook voorstellen dat zij een afstemming hebben,; die niet altijd even puur zal zijn. De reden daarvoor is, dat; je afhankelijk bent van de sfeer die je bereiken kunt. Een andere oorzaak is dat men werkt vanuit zijn eigen referentiekader en bewustzijn. Vandaar dat in mijn beleving van het mediumschap het medium ook helderziende en of paragnost is maar in veel gevallen hebben de helderzienden en paragnosten niet de kwaliteiten van een medium. Hoe dat zit hoop ik je in het vervolg over dit onderwerp duidelijk te maken.

In principe kan iedereen op jonge of oudere leeftijd medium “worden”, maar velen hebben deze fijngevoeligheid al vanaf jonge leeftijd in zich. Die fijngevoeligheid heeft alles te maken met wat ik noem: helder zien, helder voelen, helder horen, enz. Je kunt je voorstellen dat wanneer je in een groot gezelschap bent en allen met elkaar in gesprek zijn er een rumoerige situatie is. Je kunt dan vaak zelfs je eigen gesprekspartner niet of niet goed verstaan. Je dient je derhalve erg op het gesprek te concentreren maar ook heel selectief te luisteren, dan kun je in gesprek blijven. Wil je als medium werken, dan kom je hetzelfde probleem tegen. Je dient steeds te selecteren of je beter af te stemmen. Als medium dien ik uit het “grote aanbod” van intelligenties enkel diegene te horen /ontvangen die op dat moment de belangrijkste voor het gesprek is.Wij zeggen ook wel dat wij onze bewustzijnsvorm in overeenstemming dienen te brengen met ons trillingsgetal, waarmee wij de zuiverheid van de boodschap-pen bevorderen. Het is daarom van groot belang dat ik als medium blijf werken aan mijn bewustzijn (ontwikkeling). De reden daarvoor is, dat een intelligentie met een hoog trillingsgetal enkel contact kan leggen met een medium die op een zelfde trilling kan werken.

Als je de literatuur erop naslaat dan krijg je van de diverse schrijvers een definitie aangereikt die naar mijn mening -in veel gevallen- niet de lading van het eigenlijke mediumschap dekt.Ik laat u met enkele “definities” kennismaken. Een medium is een persoon door wie geesten of bovenaardse krachten zich openbaren. Een medium is iemand die als bemiddelaar tussen de lichamelijke en de

niet-lichamelijke wereld fungeert en als zodanig bewijzen van helderziendheid of andere psychische bekwaamheden geleverd. Mediums halen hun informatie niet uit de aura, maar krijgen die van de wezens die het land aan Gene Zijde bevolken.Mediumschap is een gevoeligheid die een persoon -een medium-als vermogen heeft of het mogelijk maakt dat er communicatie ontstaat tussen personen in de geestelijke wereld (Gene Zijde) en personen die in deze wereld (Deze Zijde) leven , enkel door als individu zijn/haar stem en of lichaamsbewustzijn aan de persoon uit de geestelijke wereld beschikbaar te stellen. Mediumschap is een volledig bewuste geesteshouding van een persoon -een medium – waarbij hij op een bewuste en intelligente manier zijn lichaam verlaat om een entiteit toe te staan hier binnen te treden wat met zijn bewuste toestemming geschiedt om zodoende een geestelijk doel te dienen en zijn medemensen te helpen. In

het mediumschap geefthet medium zoals gezegd een intelligentie de ruimte ofde toestemming om van zijn lichaam, zeg bewustzijn, gebruik te maken. Hij doet als het ware bewust een stap terug. Een stap terug doen wil niet zeggen dat hij volledig zijn lichaam verlaat. Want dan zou het medium een uittreding hebben. Wel is het zo, dat het medium zijn bewustzijn ten dienste stelt van de intelligentie. Daarmee bedoel ik te zeggen, dat de intelligentie de mogelijkheid krijgt om zich kenbaar te maken met al zijn/haar gevoelens en spraakvermogens zoals hij/zij dat in het aardse leven bezat. Maar nu weer even terug.Ik had het er over dat het medium gebruik laat maken van zijn lichaam of bewustzijn. Het is niet zo dat hij maar zo ongecontroleerdelke intelligentie naar believen toelaat. Elk medium >(overigens elk mens en dier) heeft een vaste begeleider of contact of controle. Als ik het op deze wijze over mediumschap heb, kun je begrijpen dat<; in mijn beleving mediumschap een zuiver spiritistisch verschijnsel, op basis van een direct contact met één voor mij “ vreemde” intelligentie is. Dit vergt van het medium een opperste; concentratie of afstemming. Mediums die in de beginfase van hun contacten met gene zijde staan, begrijpen nog niet goed hoe zij met die verlaagde bewustzijnstoestand moeten omgaan. Hun gedachtestroom is nog te nadrukkelijk aanwezig. De intelligenties die in hun beginfase van het contact met een medium staan, begrijpen ook nog niet goed wat de mogelijkheden met het medium zijn.Je kunt zeggen, dat wanneer het medium niet voldoende in staat is om zijn eigen bewustzijn of gedachten opzij te zetten, de boodschap zeker gekleurd/ vaag zal zijn of beïnvloed door de gedachten van de vraagsteller. Afhankelijk van de mogelijkheden van mij als medium groeit dat uit tot trance of half trance. Maar daarover later. Zie ook het onderwerp “spiritualisme” en “wat is spiritisme”.Ik heb het hier over mentaal mediumschap. De andere vorm is fysiek mediumschap in deze vorm gaat het niet om de “vorm” van het bewustzijn maar om de chemische samenstelling van het lichaam van het medium. Fysiek mediumschap is in tegenstelling tot mentaal mediumschap een zeldzaamheid.

In alle gevallen wordt met mediumschap in eerste instantie; het mentaal mediumschap bedoelt. dat mediamieke eigenschappen tot het vrouwelijk principe behoren. Echter naast deze belangrijke eigenschappen mogen wilskracht en doorzettingsvermogen niet ontbreken. Als jij je als medium van die kwetsbaarheid bewust bent weet je dat het geen lichtzinnige bezigheid is. Uit de vele experimenten die in het verleden maar; ook in recentere perioden hebben plaats gevonden, blijkt dat mediumschap nauw verbonden lijkt met Engeland. Ook heden ten dage maken wij gebruik van bekende Engelse mediums om een beter inzicht te krijgen in het mediumschap.In het mentaal mediumschap merk je, dat de geestelijke wereld invloed heeft op het bewustzijn van het medium. Het komt geregeld voor dat de invloed van de geestelijke wereld zo sterk wordt dat het medium in een roes komt: verlaagd bewustzijn.Van uit het Engelse gezichtspunt, dient het medium aan te geven hoe de waarneming verkregen is. Vanuit dat zelfde gezichtspuntvinden ze, dat het medium direct op het niveau van de geestelijke wereld -waar de waarneming gedaan wordt -dient in te stappen. Laat mij je proberen duidelijk te maken hoe dat werkt. Weet dat de mens,in het gebied waar wij ons niet van bewust zijn, zeer bijzondere, zonderlinge krachten en vermogens bezit. Uit onderzoek is gebleken, dat de menselijke persoonlijkheid uit persoonlijkheden bestaat, je kunt zeggen 2 ikken. Die ikken zijn:de bewuste persoonlijkheid, het waakbewustzijn, het verstand. De onbewuste persoonlijkheid, het onderbewuste, het onderbewustzijn,het trancebewustzijn. Het waakbewustzijn openbaart zich in het dagelijks leven. Het verstand neemt slechts een zeer beperkt deel van de persoonlijkheid in. Het verstand neemt via het waakbewustzijn kennis van de feitelijke wereld om ons heen. Het maakt daarbij gebruik van de 5 zintuigen. Tot de verrichtingen van het verstand behoren: het vormen van verstandelijke besluiten en redelijk denken. Bij slapen en in de droom wordt het onderbewustzijn, het trancebewustzijn actiever. Het onderbewustzijn en trancebewustzijn komt het beste tot zijn recht wanneer de persoon zich ineen verlaagde bewustzijnstoestand ( trance, hypnose) bevindt. Het waakbewustzijn, het verstand is nu -niet of nagenoeg niet – maar op zijn minst veel minder werkzaam. Het onderbewustzijn en het trancebewustzijn is dat gedeelte van de totale persoonlijkheid dat gewoonlijk beneden de bewustzijndrempel ligt. Het onderbewustzijn, het trancebewustzijn is dat gedeelte van de totale persoonlijkheid die niet tot het stoffelijk lichaam behoort. Het hoort ook niet tot het waakbewustzijn, het verstand. Welnu: door onder de bewustzijnsdrempel liggende gedachten, kennis, ideeën, overtuigingen kunnen er (tijdelijke) veranderingen in de persoonlijkheid optreden. Het is dan net of die mens dan een andere persoonlijkheid geworden is. Je krijgt dan de indruk dat in dezelfde persoon (het zelfde lichaam) meerdere persoonlijkheden huizen. In die verlaagde bewustzijnstoestand -ook in de trancetoestand – zet men de poorten van het onderbewustzijn (trancebewustzijn) open.Het is die trancetoestand (roes)die ik bedoel wanneer ik het heb over de verlaagde bewustzijnstoestand waardoor een intelligentie (geest van een overledene) bezit van de persoon (het medium) kan/mag nemen. De mate waarin dat gebeurt noemt men trance of half trance. Ik ben zo vrij om de half trance aan te duiden als Spirit Control. Spirit Control / half trance. In deze vorm van mentaal mediumschap wordt nu door de intelligentie enkel gebruik gemaakt van het bewustzijn van het medium. Spirit ( geest, intelligentie) neemt vooreen groot deel de controle (Control) van het denken en de invloed op het gebruik van de stembanden over. De intelligentie gebruikt het bewustzijn (waakbewustzijn) van het medium als zijn verlengstuk om communicatie mogelijk te maken. De intelligentie maakt daarbij gebruik van de kennis en woordenschat die het medium bezit. Naarmate de controle van de intelligentie sterker is zal het medium de ogen gesloten hebben en in een lichte roes geraken. Het is nu ook moeilijker om op het gezegde/gesprokene invloed uit te oefenen. Juist deze manier van werken vergt een grote inspanning van het medium omdat de puurheid van de boodschap in hoge mate afhangt van de mate waarin het medium zijn bewustzijn/ gedachtestroom beschikbaar stelt of laat gebruiken.Trance.Verkeert het medium nu in een volledige trance, dan heeft de intelligentie ( geest -persoonlijkheid) nagenoeg de volledige controle over het bewustzijn van het medium overgenomen. De intelligentie kan er nu een zelfde gebruik van maken, als ware het zijn eigen lichaam toen hij nog in de stof zat. Het medium heeft zich -als eerder beschreven -losgemaakt van zijn bewustzijn en zich volledig overgegeven aan zijn onderbewustzijn (trancebewustzijn). Dit neemt niet weg dat het medium wel voor zijn lichaam, enz verantwoordelijk is en blijft. Het medium weet ook niets van of over de intelligenties die door hem verschijnen en zal zich ook niets van die bemiddeling herinneren. Wanneer nu een intelligentie spreekt door een medium in trance, dan zullen de stem , de tongval, de intonatie, de oogopslag en zelfs de gelaatstrekken en lichaamshouding van het medium veranderen. De uiterlijkheden van het medium krijgen de vormen / verschijnselen van de tijdelijke bewoner van het lichaam van het medium.

Bekijk ook

Spiegelstaren naar de doden

Spiegelstaren naar de doden

U wilt de doden contacteren? Dan kunt ueen hightech toestel die deze job aan kan uitvinden, er eentje creëren of er eentje kopen. Of je gebruikt gewoon één van de sinds de oudheid meest betrouwbare middelen die in uw eigen huis hangen: een spiegel.