Home => Alternatieve geneeswijzen => Alternatieve therapieën => Radionica – Als afstand onbelangrijk wordt

Radionica – Als afstand onbelangrijk wordt


Radionica kan men omschrijven als het domein waar fysica, meta-fysica, wetenschap en spiritualiteit samenkomen

Voor de mens geldt dat lichaam, geest en universum coherent, samenhangend, zijn met elkaar. De moderne kwantumfysica biedt daar intussen ook erkende, wetenschappelijke aanwijzingen voor. Maar in feite is het gegeven dat alles met alles samenhangt aloude kennis. In de Westerse filosofie kennen we “ether” en in het oosten wordt het “Akashaveld” veld genoemd. Radionica werkt vanuit dat uitgangspunt dat alles met alles verbonden is, organen, ziekte en behandelingen hun eigen trillingsfrequentie bezitten en dat tijd en afstand niet bestaan. Omdat iedereen omhuld is met met een energetisch veld, kan de radionic coach in dit verstoringen detecteren en corrigeren ongeacht de afstand tussen de coach en de behandelde persoon, dier, gewas, enz…
Radionica kan worden gedefinieerd als een techniek die interactief met het bewustzijn reageert, en in staat is een analyse en een balancering van het morfogenetische veld uit te voeren. De oorzaken hiervoor kunnen worden verklaard door de kwantum fysica, de theorie der morfogenetische velden, holografische systemen en elementaire structuren.

De laatste jaren heeft de radionica door de komst van de computergestuurde radionica een enorme ontwikkeling doorgemaakt waardoor het veel toegankelijker is geworden.

Op basis van foto en/of een plukje haar dat de radionic coach in de input-cup legt van het radionisch apparaat , scant dit en de computer bepaalt vervolgens welke items de stroom van de levensenergie blokkeren. Vervolgens test hij wat nodig is, en zendt dit naar de persoon, dier, landbouwgewas, huis, enz… Het is de radionic coach ook mogelijk welk middel nodig is en brengt deze specifieke trilling over op korrels of water/alcohol.

Wat is er nu zo speciaal aan radionica en waarom beleefd deze methode sinds de aanvang van de vorige eeuw juist nu zo’n opleving in de toepassing ervan? Eén van de belangrijkste redenen hiervoor ligt in het versterkte bewustzijnsproces dat genezing niet alleen op de materiële niveaus plaatsvindt maar vooral op de hogere niveaus van bewustzijn en het informatieve veld. Onze emoties, gevoelens en vroegere ervaringen bepalen wie we heden ten dage zijn en hoe we ons voelen. Dit uit zich vervolgens in ons lichaam. Behandelingen gebaseerd op bewustwording werken daarom dikwijls sneller en zijn vrij van bijwerkingen. Een andere belangrijke reden voor het opleven van deze methode zijn de nieuwe mogelijkheden van de computergestuurde radionica en opent daarmee een volledige nieuwe dimensie. Echter werden de grondbeginselen van de radionica gelegd in 1916.

De Amerikaanse arts Albert Abrams ontwikkelde proefondervindelijk de basis voor wat later tot radionica is ontwikkeld. Later werd dit verder ontwikkeld door Georg de La Warr en Ruth Drown, Bruce Copen en David Tansley.Zo ontdekten zij o.a. Dat men het doelobject op afstand kon analyseren en behandelen. Het is vooral te danken aan Ruth Drown en Georg de La Warr dat radionica heden ten dage op een bewustzijnsmodel en niet op een natuurkundig model is gebaseerd.

RadioElectronics

Letterlijk is het Engelse “Radionics” een samenvatting van , “radio” en “electronics”. Tegenwoordig weten we dat er geen sprake is van straling of uitzending zoals bij een radio en dat de elektronica, of andere apparatuur niet noodzakelijk is voor een goede werking. Vandaag de dag weten we dat radionica zicht richt op het bio-energetische veld en zich toespitst op het uitzenden van scalar waves (gedachtenvormen) naar een biologisch systeem.
Radionica is zeer sterk afhankelijk van de intuïtieve waarneming en hogere mentale vaardigheden. Om deze redenen kunnen enkel aanvaardbare resultaten worden bekomen wanneer de bediener van het systeem goed opgeleid is, en dit niet enkel op het operatieve niveau, doch voornamelijk op analystisch en strategisch gebied.

Energetische drager

De radionic coach kan aan de hand van een patiënten monster zoals haarlok, foto of urine een radionisch analyse maken. Voor deze analyse wordt er gebruik gemaakt van de computerdatabases, die door de gebruiker zijn afgestemd op het doel, bijvoorbeeld een persoon of organisatie. De scanning gebeurt met behulp van een Random Number Generator of witte ruisdiode. Er zijn meer dan 400000 testparameters uit ziekteleer, pathologie, symbolen, runen, bloesems, chakra’s acupunctuur, homeopathie, enz….beschikbaar. Door middel van deze databases is het de gebruiker mogelijk datgene waar te nemen wat op dat ogenblik nodig is voor de persoon, dier, woning, organisatie,…

Balanceren

Na een uitvoerige analyse kunnen de gevonden storingen worden uitgebalanceerd. Het balanceren dient voor het reguleren van alle functies van een biologisch systeem, wat in feite hetzelfde is als het Yin – Yang evenwicht. Deze geschiedt ook aan de hand van het patiënten monster. Men gebruikt hierbij de gedachtenoverdracht die tussen de operator, het patiënten monster en de persoon zelf bestaat om kwalitatieve informatie (spirituele structuren) in de aansturingsvelden van de persoon, organisatie, enz… in te prenten.

Voor de feitelijke behandeling wordt de informatie van de uitgekozen behandeling met behulp van de computer verzonden.

Radionica in de praktijk

De radionische instrumenten hebben de mogelijkheid een energetisch gebrek van de persoon, organisatie,…. in exact gedefinieerde gebieden, te analyseren, te balanceren en stoorvelden te elimineren tot 12 verschillende niveaus van het bewustzijn. Fysiek/etherisch, emotioneel-, mentaal en spiritueel niveau. De automatische analyse geeft aan waar op deze niveaus de stoorvelden zich bevinden. De geeft als voordeel dat wanneer bepaalde storingen, als bijvoorbeeld een toxische belasting, traumatische shock, emoties, een beperkende overtuiging, angsten, miasmen,….. op een bepaald niveau de stroom van levensenergie verstoren en de oorzaak van ziekte of vermoeidheid zijn, dit sneller behandeld kan worden dan andere methode omdat dit buiten het bereik of de focus van de behandelaar en zijn methode kan liggen. Automatische computer analyses hebben het voordeel dat ze veel in een korte tijd kunnen testen en behandelen waardoor het energieveld op veel verschillende niveaus wordt gebalanceerd.

Radionische behandeling vindt plaats op een niet-fysische niveau, en is daarom niet schadelijk voor levend weefsel. Het kan eveneens geen ongewenste bijeffecten hebben op mensen, dieren, vegetatie of organisaties.

Een radionische diagnose is geen medische diagnose en daarom geen vervanging voor traditionele geneeskundige behandeling, doch eerder een werktuig om onderliggende oorzaken der pathogene toestanden evenals hun systemen te ontdekken.

Meer informatie vind je hier: Radionic Coaching Center

Bekijk ook

Intuïtief schilderen

Intuïtief schilderen

Elke vorm van expressie is ook een vorm van communicatie, het vertelt een verhaal. Soms kan je gaan schilderen vanuit een situatie die zeer moeilijk geuit kan worden met woorden maar gemakkelijker en klaarder wordt op een creatieve wijze .